หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า

  1. รายละเอียดหลักสูตร
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาอบรม

วิธีบรรยาย

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

Training

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 17:00

PES Training center

3,000 บาท/ท่าน