หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยก (Forklift)

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. ดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถ Fork Lift
 • เพื่อส่งเสริมทักษะการขับรถ Fork Lift ให้ถูกวิธีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการปรับปรุงงานและสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนา ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน........... ท่านต่อรุ่น

ระยะเวลาอบรม

วิธีบรรยาย

 • บรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • การทำกิจกรรมในระหว่างการอบรม

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม
Training

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 17:00

PES Training center

3,000 บาท/ท่าน