หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

  1. รายละเอียดหลักสูตร
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกาหนดไว้
  • เพื่อให้นายจ้างได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้า พ.ศ.2552

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
  • ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่น

ระยะเวลาอบรม

  • 3 วัน (18 ชั่วโมง)

วิธีบรรยาย

  • ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง - ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

  • ทำแบบทดสอบหลักอบรมและแบบประเมินผล

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

Training

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 17:00

PES Training center

3,000 บาท/ท่าน