หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. ดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 • เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง อันเกิดจากการทำงานและตกจากที่สูง ในพื้นที่ปฏิบัติงานและ
 • เพื่อเพิ่มพูลความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินและวิธีการช่วยเหลือที่ได้ผลและปลอดภัย
 • เพื่อป้องกันและสงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของชาติ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน........... ท่านต่อรุ่น

ระยะเวลาอบรม

วิธีบรรยาย

 • บรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • การทำกิจกรรมในระหว่างการอบรม

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม
Training

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 17:00

PES Training center

3,000 บาท/ท่าน