บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

 

"เราคือศูนย์ฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมพลังงาน"

ปัจจุบัน ภาครัฐได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการออกกฏหมายใหม่เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุมโรงงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงกฏหมายที่มีอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และเน้นการบังคับใช้กฏหมายโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ซึ่งมีการส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจสถานประกอบการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมาย


ดังนั้น PES ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลักเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ PES ทำการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการฝึกอบรมขึ้นในนาม PES Academy เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนด้านฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอกได้จากบุคลากรและวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง

    บริการของเรา

Train with us

Safety Courses

Train with us

ISO & Environment Courses

Consult with professional

Consulting Services

Let build your team

Team Building

    ทำไมต้องเป็นเรา

ความเชี่ยวชาญ

เป็นเครือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมาอย่างยาวนาน

เต็มไปด้วยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

อยู่ในอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องข้อกฏหมายและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร มีทั้งการจัดฝึกอบรม สัมมนา และให้คำปรึกษา

จุดเด่น

หลักสูตรที่ครอบคลุมกว่า 20 หลักสูตร

อบรมด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

รูปแบบการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

มีศูนย์การฝึกอบรมที่ทันสมัย ครบวงจร

200
Our Customers
2000
Trained Students
5
Accredited certificates

บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-322-0222 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เกี่ยวกับเรา I ติดต่อ