หลักสูตรอบรม ISO14001:2015 Internal Audit

  1. รายละเอียดหลักสูตร
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการ (คุณภาพ) ตามแนวทางของมาตรฐานการ Audit ISO 19011:2015 และแนวทางการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อย้ำความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ที่ท่านเน้น โดยเน้นย้ำในรายละเอียดที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงต่อการประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการ ที่มีอยู่
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายใน ผ่านทางทฤษฎี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกภาคปฏิบัติ และตรวจในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

  • ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบฯ ISO 14001 : 2015

ระยะเวลาอบรม

  • 1-2 วัน

วิธีบรรยาย

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

Training

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 17:00

PES Training center

3,000 บาท/ท่าน