ขั้นตอนการสมัคร

1. เลือกหลักสูตรฝึกอบรม

  เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจได้ที่ > บริการ > เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ > บริการ > เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ > เลือกแถบดาวโหลดเอกสาร > แบบฟอร์มการสมัคร

3. จัดเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร

  ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ให้นายจ้าง/ผู้แทนบริษัท ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท)

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าอบรม

  สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร/หัวหน้างาน (จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน)

  สำเนาวุฒิบัตรหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร/หัวหน้างาน (จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน)

4. วิธีการชำระเงิน

  ชำระเงินสดโดยสั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด สาขาศรีนครินทร์ กม.9 เลขที่บัญชี 177-0-07685-9

  กรณีชำระเงินล่วงหน้ากรุณาส่งใบเสร็จชำระเงินมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสถานะการสมัคร

  ส่งใบสมัครออนไลน์

Drag and drop files here or Browse