PES ACADEMY ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ ให้การปรึกษา แนะนำด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความรู้แขนงอื่นๆ รวมถึงประกอบธุรกิจจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ (Quality, Health, Safety and Environment) Training Center

 

ปัจจุบัน ภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการออกกฏหมายใหม่เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุมโรงงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงกฏหมายที่มีอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และเน้นการบังคับใช้กฏหมาย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ซึ่งมีการส่งพนักงานตรวจความปลอดภัย เข้าตรวจสถานประกอบการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมาย และการประกอบธุรกิจของบริษัทแม่ หรือ PAE ด้าน Construction ใน Oil & Gas และ Energy ซึ่งต่างก็เน้นที่ ความปลอดภัย เป็นหลักเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ PAE ทำการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการฝึกอบรมขึ้น ในนาม PAE Energy Solution Co.,Ltd. หรือ PES เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนด้านฝึกอบรมให้แก่ PAE และบุคคลภายนอกได้ จาก บุคลากรและวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง