หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน

  1. รายละเอียดหลักสูตร
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

  • เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาอบรม

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

วิธีบรรยาย

  • บรรยายใช้สื่อ power point / VDO

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

  • ทดสอบก่อน - หลังการอบรม /ระยะเวลาเช้ารับการอบรม 100%

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

  • วุฒิบัตรผ่านการอบรม
Training

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 17:00

PES Training center

3,000 บาท/ท่าน