หลักสูตรอบรม ผู้เผ้าระวังไฟ

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. ดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการเกิด และการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน ประกายไฟ
 • เพื่อให้พนักงานเข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย
 • เพื่อให้พนักงานใช้เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำงานเกี่ยวกับ ใบอนุญาตประกายไฟ
 • เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในดารใช้เครื่องมือวัดสภาพอากาศ เช่นการวัดหาก๊าซ ไอ ละอองที่สามารถติดไฟได้
 • เพื่อให้พนักงานตรวจสอบเครื่องมือและอุปรกรณ์ต่างได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ดังกล่าว

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

ระยะเวลาอบรม

วิธีบรรยาย

 • บรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • การทำกิจกรรมในระหว่างการอบรม

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม
Training

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 17:00

PES Training center

3,000 บาท/ท่าน