หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. ดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองตามหน้าที่ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
 • เพื่อให้ผู้อบรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง
 • เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 หมวด 4 การฝึกอบรม ข้อที่ 21

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามที่ นายจ้างมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
 • จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน........... ท่านต่อรุ่น
 • ผู้เข้าอบรมต้องนำ ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองแพทย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน จะต้องให้แพทย์ระบุว่า........ มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง และสามารถทำงานในที่อับอากาศได้
 • ผู้เข้าอบรมต้องไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ ที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาอบรม

วิธีบรรยาย

 • บรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • การทำกิจกรรมในระหว่างการอบรม

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม
Training

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 17:00

PES Training center

3,000 บาท/ท่าน